ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3.2.2POIR/2017

Zamawiający:

W związku z realizacja projektu „Uruchomienie innowacyjnej produkcji unikatowych granulatów nawozowych z wykorzystaniem obornika” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2. Wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych granulatów nawozowych z wykorzystaniem obornika.

Szczegółowe warunki Zapytania Ofertowego określa załącznik nr I do Ogłoszenia.

Załączniki:

  1. Załącznik nr I - Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Specyfikacja techniczna
  3. Załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy i Oświadczenie (Załącznik_nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego)