W związku z realizacją projektu pn. „Uruchomienie innowacyjnej produkcji unikatowych granulatów nawozowych z wykorzystaniem obornika” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2. Wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/3.2.2POIR/2017 dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych granulatów nawozowych z wykorzystaniem obornika, prezentujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (załącznik).

Zawiadomienie o wyborze ofery w ramach zapytania ofertowego 1/3.2.2POIR/2017