Projekt Unijny

Projekt Unijny

MERAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Uruchomienie innowacyjnej produkcji unikatowych granulatów nawozowych z wykorzystaniem obornika”.

Przedmiot projektu: zakup i wdrożenie nowej – innowacyjnej technologii – poprzez stworzenie bazy technologicznej (zakup, montaż i rozruch linii technologicznej) oraz uruchomienie wytwarzania wzbogaconych granulatów nawozowych na bazie obornika.

Cel projektu: wiodącym celem projektu jest rozwój działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych granulatów nawozowych.

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu spółka rozpocznie działalność w zakresie wytwarzania nawozu organiczno–mineralnego dostarczającego biomasę, sprzyjającego rozwojowi mikroflory i wzbogacającego glebę w składniki pokarmowe, niezbędne dla rozwoju roślin. Technologia formulacji zastosowana w naszej produkcji, gwarantuje nie tylko likwidację uciążliwości zapachowej, ale też zapobiega utracie cennego azotu z poddawanego obróbce obornika.

Dzięki podwyższonej zawartości azotu oraz siarki, której zawartość determinuje wchłanianie azotu w stosunku do dostępnych na rynku nawozów z obornika, nasz nawóz korzystnie wpłynie na wzrost i plonowanie roślin. Na tle innych nawozów mineralnych będzie się wyróżniał pozytywnym wpływem na strukturę gleby, warunki powietrzno-wodne, aktywność oraz zawartość próchnicy, a więc na elementy wpływające na jej żyzność.

Granulaty nawozowe będzie cechowała wysoka jakość i kompleksowe działanie. Ponadto będą one miały postać drobnego pelletu o wymiarach dostosowanych do powszechnie wykorzystywanych rozsiewaczy nawozów, umożliwiając tym samym bezproblemową aplikację w gospodarstwach wielkoobszarowych.

Nawóz zostanie także przygotowany do sprzedaży dla klientów indywidualnych („działkowców”) oraz dla osób prowadzących gospodarstwa rolne.

Wartość całkowita projektu: 10 455 000,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 500 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 950 000,00 zł

Wyniki zapytania ofertowego

W związku z realizacją projektu pn. „Uruchomienie innowacyjnej produkcji unikatowych granulatów nawozowych
z wykorzystaniem obornika” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2. Wsparcie wdrożenia wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/3.2.2POIR/2017 dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych granulatów nawozowych z wykorzystaniem obornika, prezentujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (załącznik).

Made by rLink.pl